ПОВТОРЕННЯ 9 клас


    

Повторення вивченого матеріалу з математики  здійснюється для підготовки  до написання річної підсумкової  контрольної роботи.   Збірник завдань з математики  допоможе  вам у цій підготовці.  Учні  9-х класів  уже почали таку роботу в ІІ семестрі.          

Повторення: декартові координати на площині. Повторення: розв'язування систем рівнянь. 

Схема розвязування систем рівнянь

Графічний метод

 1. Виконуємо рівносильні перетворення, так, щоб було зручно побудувати графік функції. Наприклад: 
 2. Будуємо графіки.
 3. Знаходимо точки перетину графіків. Координати цих точок і є розв'язком даної системи рівнянь.

Метод підстановки

 1. З одного рівняння системи виражаємо одну змінну через іншу, завжди обираємо зручну змінну. Наприклад, з рівняння  виражаємо змінну   а не навпаки.
 2. Знайдене значення підставляємо у інше рівняння системи, і одержуємо рівняння з однією змінною.
 3. Розв'язуємо одержане рівняння
 4. Знайдене значення підставляємо у виражене рівняння, і знаходимо значення другої змінної.

Метод додавання

 1. Урівнюємо коефіцієнти при одній зі змінних шляхом почленного множення обох рівнянь на множники, підібрані відповідним чином.
 2. Додаємо (або віднімаємо) почленно два рівняння системи, тим чином виключається одна змінна.
 3. Розв'язуємо одержане рівняння.
 4. Підставляємо знайдене значення змінної у будь-яке з вихідних рівнянь.

Повторення: перетворення раціональних виразів


Повторення: вписані та описані чотирикутники
 

Повторення: чотирикутники.

Чотирикутником називають фігуру, яка складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, які послідовно їх сполучають.
Ніякі три з даних точок не повинні лежати на одній прямій, а відрізки, які їх сполучають, не повинні мати ніяких інших спільних точок крім даних.
На малюнку 233 зображено чотирикутник АВСD. Точки А, В, С, D називають вершинами чотирикутника, а відрізки АВ, ВС, СD і DА, що їх сполучають, - сторонами чотирикутника.
Вершини чотирикутника, які є кінцями однієї його сторони, називають, сусідніми, несусідні вершини називають протилежними.
На малюнку 233 вершини А і В - сусідні, А і С - протилежні. Відрізки, які сполучають протилежні вершини чотирикутника, називають діагоналями чотирикутника. На малюнку 234 відрізки КМ і LN - діагоналі чотирикутника КLМN. Будь-який чотирикутник має дві діагоналі.


Сторони чотирикутника, які мають спільну вершину, називають сусідніми, а які не мають спільної вершини, - протилежними. На малюнку 233 сторони АВ і ВС - сусідні, сторони АВ і СD - протилежні.
Суму довжин усіх сторін чотирикутника називають його периметром. Периметр позначають буквою Р.
Наприклад, периметр чотирикутника АВСD можна позначити так: РАВСDМаємо РАВСD = АВ + ВС + СD + DА.


Кутами чотирикутника ABCD називають кути DABABCBCD і CDA (мал. 233). Кути чотирикутника називають протилежними, якщо їх вершини - протилежні вершини чотирикутника, і сусідніми, якщо їх вершини - сусідні вершини чотирикутника. На малюнку 233 кути А і С - протилежні; А і В - сусідні.
Один з кутів чотирикутника може бути більшим від розгорнутого. Наприклад, на малюнку 235 кут А чотирикутника ABCD більший за розгорнутий. Такий чотирикутник називають неопуклим. Якщо ж усі кути чотирикутника менші від 180°, то його називають опуклим. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360°.


Приклад. Знайдіть невідомі кути чотирикутника, якщо один з них дорівнює 120°, другий та третій відносяться, як 3:5, а четвертий дорівнює півсумі другого та третього.
Розв’язання. Нехай у чотирикутнику АВСВ: A = 120°. За умовою B : C = 3 : 5. Можна позначити B = 3х; C = 5х.
Тоді 
Маємо рівняння  Тоді 


 Означення паралелограма та його властивості.

Паралелограмом називають чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні.
На малюнку 236 зображено паралелограм АВСD: АВ || СD, АD || ВС.
Розглянемо властивості паралелограма:
1) Сума будь-яких двох сусідніх кутів паралелограма дорівнює 180°.
2) Паралелограм є опуклим чотирикутником.
3) У паралелограмі протилежні сторони рівні, протилежні кути рівні.
На малюнку 236: АВ = СD, АD = ВС, A = CB = D.
4) Периметр паралелограма РАBCD = 2(АВ + ВС).
5) Діагоналі паралелограма перетинаються і точкою перетину діляться пополам.


На малюнку 237: точка О - точка перетину діагоналей паралелограма; АО = ОС; ВО = ОD.
6) Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін.


На малюнку 234: 
Приклад 1. Знайдіть усі кути паралелограма, якщо сума двох з них дорівнює 140°.
Розв’язання. Оскільки сума двох кутів паралелограма дорівнює 140°, то це - протилежні кути, наприклад A і C на малюнку 236. Оскільки A = C, то
Приклад 2. У паралелограмі АВСВ бісектриса кута А ділить сторону ВС на відрізки ВК = 3 см і КС = 2 см (мал. 238). Знайдіть периметр паралелограма.


Розв’язання.
1) ВС = ВК + КС = 3 + 2 = 5 (см).
2) KAD = ВКА (як внутрішні різносторонні кути при перетині паралельних прямих АВ і ВС січною АК).
3) KAD = КАВ (за умовою), тому ВКА = КАВ. Отже, за ознакою рівнобедреного трикутника: АВК - рівнобедрений, АВ = ВК = 3 см.
4PABCD = 2(AB + ВС) = 2(3 + 5) = 16 (см).
Приклад 3. Діагоналі паралелограма дорівнюють 7 см і 12 см, а одна із сторін на 1 см менша за другу. Знайдіть сторони паралелограма.
Розв’язання (мал. 237). 1) За умовою АС = 11 см; ВD = 7 см. Нехай АD = х см, тоді ВС = (х - 1) см.
2) За властивістю діагоналей паралелограма маємо: 
Враховуючи х > 0, маємо х = 7. Отже, АD = 7 см, ВС = 6 см.
Висотою паралелограма називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки сторони паралелограма до прямої, що містить протилежну сторону.
На малюнку 239 MN - висота паралелограма; МN  АD, ММ  ВС.
З кожної вершини паралелограма можна провести дві висоти. Наприклад, на малюнку 240 ВF і ВТ - висти паралелограма, проведені відповідно до сторін АD і СD.


Приклад 4. У паралелограмі ABCD з вершини тупого кута В проведено висоти BF і ВТ (мал. 240), FBT = 65°. Знайдіть кут А паралелограма.
Розв’язання. 1) У чотирикутнику FBTDD = 360° - (65° + 2  90°) = 115°.
2) Тоді A = 180° - D = 180° - 115° = 65°.

 Ознаки паралелограма.

Якщо у чотирикутнику:
1) дві сторони паралельні і рівні, або
2) протилежні сторони попарно рівні, або
3) діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться пополам, або
4) протилежні кути попарно рівні, то чотирикутник є паралелограмом.
Приклад. У чотирикутнику ABCD (мал. 241) AD = ВС, CAD ACB, АВ = 3 см. Знайдіть CD та визначте вид чотирикутника ABCD.


Розв’язання. 1) АС – спільна сторона CAD і АСВ.
2) Маємо: CAD АСВ (за двома сторонами і кутом між ними). Тому CD = АВ = 3 см.
3) У чотирикутнику ABCD протилежні сторони попарно рівні, тому він є паралелограмом.
Прямокутник

Прямокутником називають паралелограм, у якого всі кути прямі (мал. 242).
Розглянемо властивості прямокутника:
1) У прямокутнику протилежні сторони попарно рівні.
На малюнку 242: АВ = СD, АD = ВС.
2) Периметр прямокутника РАВCD = 2(АВ + ВС).
3) Діагоналі прямокутника рівні і точкою перетину діляться пополам.
На малюнку 243: АС = ВD і АО = ОС, ВО = DО. Оскільки АС = ВD, то матимемо АО = ВО = СО = DО. Тому маємо наступну властивість.
4)  Точка перетину діагоналей прямокутника рівновіддалена від усіх його вершин.
5)  Приклад 1. Діагональ прямокутника ділить його кут у відношенні 4:5. Знайдіть кут між діагоналями даного прямокутника.


Розв’язання. 1) (мал. 243). Нехай АDО : ОDС = 4 : 5. Позначимо АDО = 4х, ОDС = 5х. Тоді 4х + 5х = 90°; х = 10°. Тому АDО = 4  10° = 40°; ОDС = 5  10° = 50°.
2) ОСD - рівнобедрений (бо ОD = ОС). Тому ОСD = ОDС = 50°. У ОСDОСD = 180° - 2  50° = 80°. Отже, кут між діагоналями даного прямокутника дорівнює 80°.
Приклад 2. У прямокутнику АВСD діагоналі перетинаються в точці О. ОР - бісектриса трикутника АОВ, DОР = 160°Знайдіть САВ.
Розв’язання (мал. 244).


1) РОВ = 180° - 160° = 20°.
2) Оскільки ОР - бісектриса АОВ, то ВОА = 2  20° = 40°.
3) АОВ - рівнобедрений (бо АО = ОВ), тому 
Приклад 3. Периметр прямокутника дорівнює 34 см, а його діагональ 13 см. Знайдіть сторони прямокутника.
Розв’язання. 1) Нехай сторони прямокутника дорівнюють а см і b см.
Тоді 2(а + b) = 34, тобто а + b = 17 і 
2) Маємо систему
Отже, сторони прямокутника дорівнюють 5 см і 12 см.

Ознаки прямокутника.

Якщо у паралелограма:
1) всі кути рівні, або
2) один кут прямий, або
3) діагоналі рівні, то паралелограм є прямокутником.
Приклад. У колі з центром О проведено діаметри АС і ВD (мал. 246). Визначте вид чотирикутника АВСD.
Розв’язання. 1) Оскільки АО = ОС, ВО = ОD (як радіуси), то, за ознаками паралелограма, маємо, що АВСD - паралелограм.
2) Оскільки АС = ВD (як діаметри), то використовуючи ознаку прямокутника, маємо, що паралелограм АВСD є прямокутником.


Ромб  та його властивості.

Ромбом називають паралелограм, у якого всі сторони рівні (мал. 247).


Розглянемо властивості ромба:
1) Сума будь-яких двох сусідніх кутів ромба дорівнює 180°.
2) У ромба протилежні кути рівні.
На малюнку 247: A = C; B = D.
3) Діагоналі ромба перетинаються і точкою перетину діляться пополам.
На малюнку 248: АО = ОС; ВО = ОD.
4) Периметр ромба РАВCD = 4  АD.
5) Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні.
На малюнку 248: АС  ВD.
6) Діагоналі ромба ділять кути ромба пополам.
Враховуючи цю властивість і властивість 2 можна зауважити, що 
Приклад 1. Периметр ромба на 15 см більший за його сторону. Знайдіть сторону ромба.
Розв’язання. Нехай сторона ромба дорівнює а см, тоді його периметр дорівнює 4а см. За умовою 4а - а = 15; 3а = 15; а = 5 (см). Отже, сторона ромба дорівнює 5 см.
Приклад 2. ABCD - ромб, = 70°. (мал. 249). Знайдіть 1.


Розв’язання.
Приклад 3. ABCD - ромб, = 50°. (мал. 249). Знайдіть 3.
Розв’язання. 
 - внутрішні різносторонні. Тому = 80° .
Приклад 4. Кут між висотою і діагоналлю ромба, проведеними з однієї вершини і дорівнює 26°. Знайдіть гострий кут ромба.
Розв’язання. 1) BD - діагональ ромба ABCDВК - його висота (мал. 250), KBD = 26° (за умовою).
2) У BKD BDK = 90° – 26° = 64°.
3) ADC = 2  64° = 128°Тоді BAD = 180° - 128° = 52°. Отже, гострий кут ромба дорівнює 52°.
 Ознаки ромба.

Якщо у паралелограма:
1) дві сусідні сторони рівні, або
2) діагоналі перетинаються під прямим кутом, або
3) діагональ ділить навпіл кут паралелограма, то паралелограм є ромбом.
Приклад. Всі сторони чотирикутника рівні. Встановіть вид чотирикутника.
Розв’язання. 1) Нехай АВ = ВС = СD = DА (мал. 247). Оскільки у чотирикутника протилежні сторони попарно рівні, то за означенням паралелограма, маємо, що АВСD - паралелограм.
2) У паралелограма АВСD сусідні сторони рівні. Тому АВСD - ромб (за ознакою ромба).
Квадрат та його властивості.

Квадратом називають прямокутник, у якого всі сторони рівні (мал. 251).


Сформулюємо властивості квадрата:
1) Усі кути квадрата прямі.
2) PABCD = 4  AВ (мал. 251).
3) Діагоналі квадрата рівні.
На малюнку 252: АС = BD.
4) Діагоналі квадрата перпендикулярні і точкою перетину діляться пополам.
На малюнку 252: АС  BD і АО = ВО = CO DO (враховуючи властивість 3).
5) Діагоналі квадрата ділять його кути пополам, тобто утворюють зі сторонами квадрата кути 45°.
Приклад 1. Точка перетину діагоналей квадрата віддалена від його сторони на 5 см. Знайдіть периметр квадрата.


Розв’язання. 1) Нехай точка О - точка перетину діагоналей квадрата ABCD (мал. 253). OK  ADOK = 5 см - відстань від точки О до сторони квадрата AD.
2) ОК - висота рівнобедреного трикутника AOD (у якого АО = OD), тому вона також медіана і бісектриса.
3) Оскільки  то АОК - рівнобедрений АК = КО = 5 см. Аналогічно KD = 5 см.
4) Сторона ромба АD = 5  2 = 10 (см), його периметр Р = 10  4 = 40 (см).
Приклад 2. У рівнобедрений прямокутний трикутник АВС (C = 90°) вписано квадрат CMNK так, що прямий кут у трикутника і квадрата спільний, а точка N належить АВ. Периметр квадрата дорівнює 40 см. Знайдіть довжину катета трикутника.
Розв’язання. 1) На малюнку 254 квадрат СМNК вписано у АВС вказаним способом.
3) = 45°. В AMNANM = 90° - 45° = 45°. Тому AMN - рівнобедрений і AM MN = 10 (см).
4) Тоді катет трикутника АС = СМ + МА = 10 + 10 = 20 (см).

Ознаки квадрата.

1) Якщо діагоналі прямокутника перпендикулярні, то він є квадратом.
2) Якщо діагоналі ромба рівні, то він є квадратом.
Приклад. У чотирикутника всі сторони рівні всі кути рівні. Визначте вид чотирикутника.
Розв’язання. 1) Оскільки у чотирикутника всі кути рівні, то за ознакою прямокутника, він є прямокутником.
2) Оскільки у прямокутника всі сторони рівні, то він є квадратом.

12 березня дев'ятикласники отримали завдання розв'язувати варіанти 19, 20, 21.

19 березня школярі  напишуть самостійну  роботу.

 Скан-копії  або фото-копії виконаних робіт надсилайте на мою поштову скриньку sh52003@ukr.net 

Результати  самостійних робіт з аналізом помилок отримаєте індивідуально через електронну пошту
      


Повторення продовжуємо.  Розв'язуйте, будь ласка,  варіанти №22, 23, 24, 25.

Немає коментарів:

Дописати коментар